תרומת מחצית השקל

הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף התייחס לסוגיית ‘זכר למחצית השקל’ וקבע כי שיעור מחצית השקל לשנת תשע”ז הוא 23 שקלים לנפש.

במכתב שהוציא היום (רביעי) הרב הראשי נכתב: “לשאלת רבים בענין המנהג של זכר למחצית השקל וכמה יש לתת בשנה זו

במסכת סופרים (פרק כ”א) מובא שלפי שהיה גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול עשרת אלפי ככר כסף, כמנין כל ישראל, לפיכך אמר הקב”ה למשה שיקדימו ישראל לשקול את מחצית השקל לפני שישקול המן, ולכן צריכים ישראל לתת שקליהם לפני שבת זכור ע”כ.

“והנהיגו חכמי הדורות לעשות זכר למצוה יקרה זו של מחצית השקל, ואיתא שם ואסור לומר עליהם לשם כופר אלא לשם נדבה, ולכן יש להזהר לומר מעות הללו זכר למחצית השקל, כמבואר בתשובות הגאונים, ועל כל פנים אין בזה חיוב גמור מצד הדין, וכמ”ש הגאון רבי יהודה עייאש בספר מטה יהודה (סי’ תרצ”ד), וכ”כ בספר מאורי אור, ולכן מי שידו משגת לתת כשיעור של מחצית השקל, יתן השיעור שכתב הרמב”ם (פ”א מהלכות שקלים הלכה ו’) שבזמן שבית המקדש קיים צריך לתת סכום השוה לשני דינרים כסף שהם משקל שלשה דרהם כסף, דהיינו תשעה גרם כסף טהור מזוקק לפי מחיר הכסף הגולמי מדי שנה בשנה”.

“וכיום”, קובע הראשון לציון, “שנת תשע”ז הסכום 23 שקל לכל נפש”.

א. נצטוינו בתורה הקדושה [שמות ל. יג] על מצוות מחצית השקל ובזמן המקדש היו לוקחים בכסף זה קרבנות ציבור וכל צרכיהם ובימנו שחרב המקדש נוהגים לתת זכר למחצית השקל. ועוד אמרו במגילה [י”ג ע”ב] גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו.

ב. זמן נתינת זכר למחצית השקל הוא בליל פורים, קודם קריאת המגילה [חזו”ע פורים ע”מ ק”א ובהערה שם]. והגר”מ אליהו בספרו הלכות חגים [ע”מ 499] כתב וז”ל .כתב הרש”ש לתת מחציתהשקל בליל פורים קודם מנחה וכ”כ הרמ”אוז”ל ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה וכן נוהגים במדינות אלו.ויש נותנים בשחרית קודם קריאת המגילה [מג”א הובא במשנ”ב].

ניתן לתרום באתר או בקריאת המגילה